terça-feira, 13 de março de 2012

Citações, traduções - excertos e fragmentos. Os gregos: citações

A propósito de citações:


δοκῶ γὰρ οὐδὲ διάδαλόν [κ᾿] ἦμεν, ποῖον ἀγαθὸν καὶ ποῖον κακόν, αἰ τὸ αὐτὸ καὶ μὴ ἄλλο ἑκάτερον εἴη· »» Dissoi Logoi, I, 11
»» De facto, parece-me não ser manifesto o que é o bem e o que é o mal, se são o mesmo e não diferentes entre si.

[Σωκράτης:] καὶ τόνδε δὲ αὖ σκόπει εἰ ἔτι μένει ἡμῖν ἢ οὔ, ὅτι οὐ τὸ ζῆν περὶ πλείστου ποιητέον ἀλλὰ τὸ εὖ ζῆν. »»  Platão, Críton, 48 b
»» Sócrates: e revê se continua a manter-se para nós, ou não, que não é viver que é mais necessário, mas viver bem.


ὀρθῶς γάρ ἐστι τῶν νέων πρῶτον ἐπιμεληθῆναι ὅπως ἔσονται ὅτι ἄριστοι, ὥσπερ γεωργὸν ἀγαθὸν τῶν νέων φυτῶν εἰκὸς πρῶτον ἐπιμεληθῆναι, μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων. »» Platão,  Êutifron , 2d
»» pois certamente é correcto primeiro cuidar dos jovens de maneira que venham a ser os melhores, tal como um bom lavrador justamente cuidará primeiro das plantas jovens, e depois disso também das outras.


καὶ πρῶτον μὲν ψεύδεσθαι ὡς δίκαιόν ἐστι λεξῶ καὶ ἐξαπατᾶν.»» Dissoi Logoi, III,2
»» E primeiro direi que mentir e enganar é justo.

τῷ δὲ διεφθαρμένῳ δι᾽ ἡδονὴν ἢ λύπην εὐθὺς οὐ φαίνεται ἀρχή, οὐδὲ δεῖν τούτου ἕνεκεν οὐδὲ διὰ τοῦθ᾽ αἱρεῖσθαι πάντα καὶ πράττειν: »» Ética a Nicómaco, 1140b16-19
»» Mas, àquele cuja clareza esteja corrompida pelo prazer ou pelo sofrimento não aparece um princípio, e nem percebe que deve escolher e fazer tudo em vista desse fim e para ele.τῶν μὲν γὰρ πραγμάτων ᾗ ἔχει ἔσφαλμαι, καὶ οὐκ οἶδ᾽ ὅπῃ ἐστί. […]καίτοι τί μεῖζον ἀμαθίας τεκμήριον ἢ ἐπειδάν τις σοφοῖς ἀνδράσι διαφέρηται; ἓν δὲ τοῦτο θαυμάσιον ἔχω ἀγαθόν, ὅ με σῴζει: οὐ γὰρ αἰσχύνομαι μανθάνων, ἀλλὰ πυνθάνομαι καὶ ἐρωτῶ καὶ χάριν πολλὴν ἔχω τῷ ἀποκρινομένῳ, καὶ οὐδένα πώποτε ἀπεστέρησα χάριτος. […] σὺ οὖν χάρισαι καὶ μὴ φθονήσῃς ἰάσασθαι τὴν ψυχήν μου: πολὺ γάρ τοι μεῖζόν με ἀγαθὸν ἐργάσῃ ἀμαθίας παύσας τὴν ψυχὴν ἢ νόσου τὸ σῶμα. »» Platão, Hípias Menor, 372b – 373a
»» Pois no que ao que se passa diz respeito eu falho, sem saber que caminho tomar. […] E ainda assim que maior indício de estupidez pode haver do que quando se trilha um caminho diferente do dos homens sábios? Mas possuo este bem incomum, o qual me poupa: não me envergonho por aprender, mas aprecio apender, pergunto e agradeço muito àqueles que me respondem, e a nenhum deles alguma vez espoliei de gratidão! […] Portanto, faz-me um favor e não recuses curar a minha alma: porque um muito maior bem me fazes dando fim à estupidez da minha alma do que a uma doença do corpo.Πρό τω προθύρωη τω αύτοΰ γράψας ύπήρχε Πλάτωη
Μηδείς άγεωμέτρητος είσίτω μου τήν στέγην
Τουτέστιν, άδικος μηδείς παρεισερχέσθω τήδε 
Ίσότης γάρ καί δίκαιόν έστι γεωμετρία. »» Tzetzes, Chiliades, VIII, 974 - 7
»» Na sua porta de entrada Platão tinha escrito
Ninguém que não seja geómetra entre para minha casa,
Ou seja, ninguém injusto entre para aqui,
Pois, a Geometria é Igualdade e Justiça.[Ζεύς] δῆσε δ᾽ ἀλυκτοπέδῃσι Προμηθέα ποικιλόβουλον
δεσμοῖς ἀργαλέοισι μέσον διὰ κίον᾽ ἐλάσσας:
καί οἱ ἐπ᾽ αἰετὸν ὦρσε τανύπτερον: αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἧπαρ
ἤσθιεν ἀθάνατον, τὸ δ᾽ ἀέξετο ἶσον ἁπάντη
νυκτός ὅσον πρόπαν ἦμαρ ἔδοι τανυσίπτερος ὄρνις. » Hesíodo, Teogonia, 521-525
»» [Zeus] prendeu com correntes Prometeu astuto,
Amarras dolorosas apertadas a meio de uma coluna;
E sobre ele lançou uma águia de longas asas: o seu fígado
Imortal comia, mas este crescia outro tanto novamente
À noite quanto todo o dia o devorasse a ave de longas asas.


δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων: » Homero, Ilíada, XXIV, 527-528
»» Pois duas jarras jazem no chão de Zeus,
     De uma ele nos concede dádivas, da outra as pragas.”ἔοικε δή, […], ἄνθρωπος εἶναι ἀρχὴ τῶν πράξεων » Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1112b30
»» Parece pois, ser o humano princípio das acções.

οὐ γὰρ ἂν εἴη βουλευτὸν τὸ τέλος ἀλλὰ τὰ πρὸς τὰ τέλη »  Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1112b30
»» Certamente o fim não é deliberado, mas tão somente os meios para os fins.

εἰ δὲ ἀεὶ βουλεύσεται, εἰς ἄπειρον ἥξει. »  Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1113a1
»» Se sempre se deliberar, no infinito ficaremos.
»» Se se deliberar sempre, progredir-se-á indefinidamente.

σωφρονεῖν ἀρετὴ μεγίστη » Heraclito, frag. B 112 (parcial)
»» Conhecer com o coração é a maior excelência.
»» Ser sensato é a maior excelência.


Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ » Menander, Sententia Mono, 1, 108
»» Os estúpidos riem, mesmo quando não há nada de que rir.

καὶ τοῦ πεινῶντος καὶ διψῶντος σφόδρα μέν, ὁμοίως δέ, καὶ τῶν ἐδωδίμων καὶ ποτῶν ἴσον ἀπέχοντος· καὶ γὰρ τοῦτον ἠρεμεῖν ἀναγκαῖον » Aristóteles, De Caelo, 295 b 32-34
»» E aquele que tem fome e sede em excesso, mas homogeneamente, e da comida e da bebida está igualmente afastado: certamente também será forçado a ficar parado

ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε καὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε » Homero, Ilíada, V, 529
»» Amigos, sede homens e tomai o bravo coração.
»» Amigos, sede homens e conquistai o coração guerreiro.

Ὁ γὰρ καιρὸς πρὸς ἀνθρώπων βραχὺ μέτρον ἔχει » Píndaro, Odes Píticas, IV, 286
»» O momento oportuno é, para o humano, uma medida curta.
»» Aos olhos do humano, o momento oportuno é curto.


ἡ θνητὴ φύσις ζητεῖ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀεί τε εἷναι καὶ ἀθάνατος » Platão, Symposium/Banquete, 207d1
»» a natureza mortal busca, conforme o seu poder, ser para sempre e imortal.
»» a natureza que morre busca, segundo a sua força, ser para sempre e sem morte.
»» a natureza capaz de morrer busca em conformidade às suas possibilidades ser para sempre e livre de morte.


πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει » Aristóteles, Metafísica, 980a21
»» Todos os humanos anseiam conhecer por natureza.

»» Todos os humanos naturalmente desejam conhecer.

μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε » Paulo, Epístola aos Filipenses, II, 12
»» Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor.
»» Obrai a vossa própria preservação com medo e tremor.


ὡς οὐ δικαίως θάνατον ἔχθουσιν βροτοί, / ὅσπερ μέγιστον ῥῦμα τῶν πολλῶν κακῶν » Ésquilo, frag. 353 Nauck
»» Então não justamente odeiam a morte os homens mortais, pois é a maior defesa dos seus muitos males.
»» Os mortais odeiam a morte injustamente, pois ela é maior defesa contra os seus muitos vícios.


βίου πονηροῦ θάνατος εὐκλεέστερος » Ésquilo, 90 Nauck
»» A morte tem melhor fama que uma vida de trabalhos.
»» A morte tem melhor reputação que uma vida penosa.χρόνος γὰρ εὐμαρὴς θεός » Sófocles, Electra, 179
»» O tempo é o deus facilitador.
»» O tempo é o deus que tudo amaina.

Ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή » Pitágoras, Aforismas, I, 1
»» A vida é curta, a ciência é longa, a oportunidade é estreita, a experiência é íngreme, a escolha é difícil.


ἦθος ἀνθρώπωι δαίμων » Heraclito, 119 Diels
»» O carácter é o destino do humano.

τὸν γὰρ ὡς ἀληθῶς ἀγαθὸν καὶ ἔμφρονα πάσας οἰόμεθα τὰς τύχας εὐσχημόνως φέρειν καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἀεὶ τὰ κάλλιστα πράττειν » Ética a Nicómaco, 1101a1-3
»» Pensamos por isso que aquele que for verdadeiramente bom e avisado suportará toda a espécie de fortuna dignamente e a partir do que dispõe agirá sempre da melhor maneira.

ζόης πονηρᾶς θάνατος αἱρετώτερος » Ésquilo, 401 Nauck
»» É preferível a morte a uma vida de trabalhos.
»» Está-se mais disposto a escolher a morte que uma vida penosa.
»» É preferível a morte a viver penosamente.

ζόης πονηρᾶς θάνατος εὐπορώτερος » Ésquilo, 401 Nauck, Stob.
»» É mais fácil suportar a morte que uma vida de trabalhos.
»» É mais fácil suportar a morte que uma vida penosa.
»» É mais fácil suportar a morte que viver penosamente.

πᾶς γὰρ ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου εὐρυθμίας τε καὶ εὐαρμοστίας δεῖται » Platão, Protágoras, 326b
»» Tudo na vida do humano precisa de bom-ritmo e boa-harmonia.

δόξειε δ᾽ ἂν τὸ νοοῦν ἕκαστος εἶναι ἢ μάλιστα. συνδιάγειν τε ὁ τοιοῦτος ἑαυτῷ βούλεται: ἡδέως γὰρ αὐτὸ ποιεῖ: » Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1166a.22-24
»» Iria parecer que o compreender é cada um, ou principalmente. Deseja atravessar em conjunto consigo mesmo: fá-lo verdadeiramente com prazer.
»» Então parece que o compreender é o si mesmo de cada um, ou pelo menos a sua maior parte. Deseja viver sentindo-se consigo e sente verdadeiro prazer nisso.


Todas as traduções aqui colocadas são de Luís Mendes

Sem comentários:

Enviar um comentário

discutindo filosofia...

Creative Commons License
Os textos publicados neste blog por luisffmendes estão sob uma licença Creative Commons